بازید مهندس محمدی از برگزاری دوره آموزشی در دبستان فروغ دانش