دپارتمان هتلداری

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

کارمنده پذیره هتل

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی طبقات در هتل

20

10

23500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اتاقدار هتل

20

10

22000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی کافی شاب در هتل

20

10

24000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

میزآرای هتل

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی البسه در هتل

20

10

24500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برنامه ریز جشن های تشریفات

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مدیر هتل

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مدیر بوم خانه های گردشگری

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه