دپارتمان هتلداری

کارمند پذیره هتل

176

3-94/27/1/3

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی طبقات در هتل

210

5-40/29/1/2

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اتاق دار هتل

250

5-40/54/1/2

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی کافی شاب در هتل

208

3-31/25/1/1

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مبزآرای هتل

120

513-59-001-1

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی البسه در هتل

156

5-6/16/1/3

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برنامه ریز جشن تشریفات

120

333-59-001-1

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه