دپارتمان دوره گردشگری

دپارتمان دوره های گردشگری

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

اصول فنون مذاکره

20

10

*

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای طبیعت گردی

20

10

*

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای عمومی گردشگری

20

10

*

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای محلی بومی

20

10

*

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای موزه

20

10

*

توافق با مؤسس آموزشگاه

مدیر تور

20

10

*

توافق با مؤسس آموزشگاه

عکاسی تورهای گردشگری

20

10

*

توافق با مؤسس آموزشگاه