دپارتمان دوره گردشگری

اصول فنون مذاکره

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای طبیعت گردی

20

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای عمومی گردشگری

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای محلی بومی

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای موزه

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مدیر تور

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

عکاسی تورهای گردشگری

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه