دپارتمان دوره گردشگری

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

راهنمای عمومی گردشگری

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای موزه

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای گردشگری فرهنگی

20

10

14500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریستم)

20

10

18500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهنمای محلی بومی

20

10

16500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

راهمای گردشگری سلامت

20

10

14500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مدیرتور

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

سفرنامه نویسی

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

عکاسی

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه