دپارتمان دوره های امور مالی و بازرگانی

دپارتمان دوره های امور مالی و بازرگانی

رایانه کار حسابداری مالی

20

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری حقوق و دستمزد

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری عمومی مقدماتی

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری صنعتی

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بازاریاب

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مدیر بازاریاب

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابرسی

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مالیات بر ارزش افزوده

10

5

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

 

 

 

 

 

تجارت الکترونیک

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MBI

10

5

60000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

نرم افزار هلو

10

5

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بورس

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اظهارنامه مالیاتی

10

5

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بازاریاب بیمه

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه