دپارتمان دوره های امور مالی و بازرگانی

دپارتمان دوره های امور مالی و بازرگانی

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

رایانه کار حسابداری مالی

20

10

19000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری حقوق و دستمزد

20

10

7000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری عمومی مقدماتی

20

10

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری صنعتی

20

10

13000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بازاریاب

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مدیر بازاریاب

20

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابرسی

20

10

9000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مالیات بر ارزش افزوده

10

5

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

تجارت الکترونیک

20

10

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MBI

10

5

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

نرم افزار هلو

10

5

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بورس

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اظهارنامه مالیاتی

10

5

7000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بازاریاب بیمه

20

10

12000000

توافق با مؤسس آموزشگاه