دپارتمان دوره های امور اداری

دپارتمان دوره های امور اداری

مدیریت عمومی

10

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

توانمندسازی کارکنان

10

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کارشناس امور اداری

10

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی دفاتر اسناد رسمی

10

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بایگان

10

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رئیس کارگزینی

10

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت های فردی در محیط کار

10

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه