دپارتمان دوره های امور اداری

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

مدیریت عمومی

20

10

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

توانمندسازی کارکنان

20

10

4000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کارشناس امور اداری

20

10

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی دفاتر اسناد رسمی

20

10

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بایگان

20

10

6000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رئیس کارگزینی

20

10

6000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

متصدی خدمات حفاظتی و مراقبتی

20

10

9000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت های فردی در محیط کار

20

10

4000000

توافق با مؤسس آموزشگاه