دپارتمان دوره های خدمات آموزشی

دپارتمان دوره های خدمات آموزشی

مدیریت آموزشگاه

10

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مربی مهدکودک

10

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

پداگورژی

10

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

آموزش حقوق شهروندی

10

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مشاوره و هدایت آموزشی

10

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مشاور خرید و فروش در املاک

10

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه