دپارتمان دوره های (طلایی) جذب و ورود به بازار کار

دپارتمان دوره های جذب و ورود به بازار کار و (طلایی)

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

حسابداری کاربردی

20

40

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت هفت گانه

20

40

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت گرافیک

40

80

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت برنامه نویسی

40

80

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت طراحی سایت

20

40

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت های نرم افزارهای حسابداری

20

40

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت های سخت افزار و شبکه

50

100

60000000

توافق با مؤسس آموزشگاه