دپارتمان دوره های نفت ، گاز،پتروشیمی

HYSYS

15

8

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ASPENPLAS

15

8

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

PIPIG

15

8

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

PDMSI

15

8

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه