دپارتمان دوره های عمران

دپارتمان دوره های عـمـران

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

ETABS & SAFE

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ETABS & ET

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ABAQUS

20

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

SAFE

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

LAND

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EXCEL

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بازرسی جوش

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه