دپارتمان دوره های عمران

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

ETABS & SAFE

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ETABS & ET

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ABAQUS

20

10

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

SAFE

20

10

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

LAND

20

10

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EXCEL

20

10

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بازرسی جوش

20

10

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه