دپارتمان دوره های عمران

دپارتمان دوره های عـمـران

ETABS & SAFE

20

10

65000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ETABS & ET

20

10

80000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ABAQUS

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

SAFE

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

LAND

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EXCEL

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

بازرسی جوش

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه