دپارتمان دوره های برق ، الکترو نیک ، مکانیک

دپارتمان دوره های برق ، الکترونیک ، مکانیک

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

PLS

20

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

AVR

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EMPLAN

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MATLB

20

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CATIA

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

SOLIDWORK

20

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ANSYS

20

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ABAQUS

20

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

فلوینت

20

10

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه