دپارتمان دوره های برق ، الکترو نیک ، مکانیک

دپارتمان دوره های برق ، الکترونیک ، مکانیک

PLS

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

AVR

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EMPLAN

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MATLB

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CATIA

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

SOLIDWORK

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ANSYS

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ABAQUS

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

فلوینت

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه