دپارتمان دوره های آمار ،ریاضی، صنایع

دپارتمان دوره های آمار ، ریاضی ، صنایع

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

SPSS

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

EXCEL

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

MATLB

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

ISO

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

MINITAB

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

GIS

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

MSPROJECT

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

PRIMAVERA

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

COMFAR

16

8

-

توافق با مؤسس آموزشگاه