دپارتمان دوره های سخت افزار شبکه

دپارتمان دوره های سخت افزار شبکه

سخت افزار عمومی

20

10

58000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

شبکه NETWORK

20

10

52500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CCNA

20

10

63000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MCITP

20

10

62000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CISCO

20

10

65000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MICROSOFT WINDOWS 7

20

10

75000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

20

10

75000000

توافق با مؤسس آموزشگاه