دپارتمان دوره های سخت افزار شبکه

دپارتمان دوره های سخت افزار شبکه

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

سخت افزار عمومی

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

شبکه NETWORK

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CCNA

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MCITP

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CISCO

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MICROSOFT WINDOWS 7

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه