دپارتمان دوره های ربـــاتـــیِک

دپارتمان دوره های ربــاتــیـک

رباتیک مقدماتی

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک پیشرفته

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک مسیریاب

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک جنگجو

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک آتشفشان

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک برنامه نویسی

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک مهدکودک

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه