دپارتمان دوره های عمـــومی

 

 

 

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

ICDL

130

30

7700000

توافق با مؤسس آموزشگاه

WORD

16

8

3500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EXCEL

16

8

3500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اینترنت

16

8

4000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر تبلت و موبایل

10

5

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر امنیت فناوری اطلاعات

10

5

2500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت های حرفه ای و اداری

10

5

2500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر اتوماسیون اداری

14

7

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه