دپارتمان دوره های عمـــومی

 

دپارتمان دوره های عمـــومی

ICDL

30

15

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

WORD

10

6

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EXCEL

10

6

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اینترنت

10

6

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر تبلت و موبایل

10

6

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر امنیت فناوری اطلاعات

10

6

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت های حرفه ای و اداری

10

6

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر اتوماسیون اداری

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه