دپارتمان دوره های عمـــومی

 

دپارتمان دوره های عمـــومی

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

ICDL

20

10

16000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

WORD

10

6

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

EXCEL

10

6

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اینترنت

10

6

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر تبلت و موبایل

10

6

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر امنیت فناوری اطلاعات

10

6

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت های حرفه ای و اداری

10

6

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر اتوماسیون اداری

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه